Verkiezingsprogramma

Lokaal Sociaal

 

Inzetten op de overeenkomsten.

Niet alleen, maar samen.

Verkiezingsprogramma Raadsperiode 2018-2022

Kandidatenlijst PvdA lijst 3

1Lee TonnaerMook
2Karin PetersMolenhoek
3Ton BroekmansMook
4Frank DilleropMook
5Everhard ScheltingaMiddelaar
6Piet HeisenMook
7Nico van KesselMook
8Joke TonnaerMook
9Jan AlderhoutMook
10Tiny UmmelenMolenhoek
11Roul ZilessenMook
12Gerie van der Land- ZijderveldPlasmolen
13Frans WijsenMolenhoek
14Theo van BrunschotPlasmolen
15Ben HövelsMook

 

 

Inhoudsopgave

 1. Inleiding door de lijsttrekker
 2. Het bestuur voor en met de inwoners van Mook en Middelaar
 3. Werk en Inkomen
 4. Economie en Toerisme
 5. Gemeenschap en Zorg
 6. Versterking eigenheid dorpen
 7. Wonen
 8. Onderwijs en Educatie
 9. Sport en Recreatie
 10. Financiën en Belastingen
 11. Kunst, Cultuur en Monumenten
 12. Duurzaamheid, Groen en Milieu
 13. Openbare Orde en Veiligheid
 14. Mobiliteit

 

En nu de toekomst tegemoet

21 maart 2018 verkiezingen voor een nieuwe gemeenteraad.

Inleiding 

Sinds 1978 zit de PvdA in de gemeenteraad van Mook en Middelaar. Vooral de laatste tien jaar hebben we ons programma steeds meer een lokale invulling gegeven. Zo hoort dat. We zijn een lokale, sociale partij.

Alvorens per onderwerp een aantal punten aan te geven die we belangrijk vinden om in de komende raadsperiode te realiseren, maak ik als huidige fractievoorzitter en lijsttrekker hier en daar ook enige persoonlijke kanttekeningen.

Alle partijen zeggen ‘het voor de inwoners te doen’. Verschillen komen voor een deel door politieke oriëntatie, maar er wordt ook verschillend gedacht over de oplossingsrichtingen. Soms moet je compromissen sluiten om een deel van je doelstelling te realiseren.

Dat laten we ook zien. Sinds 2008 zit ik met veel genoegen in de gemeenteraad. Daar zoek ik de overeenkomsten en niet zozeer de verschillen.

Mook en Middelaar is een zelfstandige Limburgse gemeente met een meervoudige oriëntatie op onze buurgemeenten. Veel inwoners vinden die oriëntatie in noordelijke richting, anderen weer zuidwaarts en zelfs naar oost en westelijke richting We zijn te klein om alle kennis zelf in huis te hebben. Regionaal denken én samenwerken is ons credo.

Van de inwoners met een baan werkt 54 procent in Gelderland, 23 procent in Limburg en 17 procent in Noord-Brabant. Bron: CBS

 

 

Terugkijken ligt niet zo in mijn aard. Vooruitkijken wel, daar ligt de toekomst.

Het politieke debat moet zakelijk zijn en niet persoonlijk worden. Op het scherpst van de snede strijden en debatteren kan en moet zonder intimideren en schofferen. Als je in de raad zit schept dit de verplichting tot maatvoering en respect voor pluriformiteit.

Idealen zijn mooi. Daar houd ik me ook aan vast, maar je moet realistisch zijn over de haalbaarheid en draagvlak creëren. Dat is er niet zo maar.

Ook in de nieuwe raadsperiode ga ik bij andere partijen op zoek naar wat ons met hen bindt.

De gemeente dat zijn jij en ik, dat zijn we allemaal. Binden en verbinden, dat is ons verkiezingsprogramma. Natuurlijk zijn er accentverschillen. Er moet wel iets te kiezen blijven. Als het er echt op aankomt, als er echt dilemma’s zijn, dan gebruiken wij ons kompas, een kompas dat gematigd links is, gebaseerd op uitgangspunten van de sociaaldemocratie en vertaald naar de lokale situatie.

Wat betekent dat nu?

 • Beslissingen die grote groepen ten goede komen gaan boven beperkt individueel belang.
 • Solidariteit met mensen die het minder goed getroffen hebben.
 • Liever iets bereiken van je idealen met compromissen dan star vasthouden aan je eigen gelijk.
 • Natuur is voor ons een belangrijk item, maar geven ook ruimte aan mensen.
 • Bedrijvigheid moet kleinschalig zijn en niet vervuilend voor de omgeving.
 • Duurzaamheid is leidend bij alle nieuwe initiatieven.
 • De burger wordt aangesproken op zijn eigen bijdrage.
 • Ook mensen die niet vooraan staan om hun oordeel te geven hebben een mening.
 • Minder IK en meer WIJ.
38,5 procent van de gemeente is bos en natuurlijk terrein, 13,4 procent is bebouwd.       Bron: CBS

 

 

Een keuze waar je iedereen tevreden mee stelt is er niet. Wat ik wel weet is dat ik in de politiek zit om idealen te verwezenlijken. Niet om met een publicitair handigheidje trending topic op Twitter te worden. Politiek bedrijf ik om te zorgen dat al onze inwoners zonder uitzondering prettig en in redelijke welstand kunnen wonen in een mooie gemeente. Dit bereik je alleen maar door samen te werken, compromissen te sluiten en soms door de confrontatie te zoeken.

Bijna 600 huishoudens in onze gemeente moeten rondkomen met een uitkering. Bron: CBS

 

 

We zijn als partij zichtbaar. Regelmatig hebben we u via folders, advertenties en sociale media op de hoogte gehouden. De vele vragen die we van inwoners kregen via de telefoon of e-mail laten zien dat we goed benaderbaar zijn. Bij mij thuis voerde ik vele gesprekken met inwoners. Ook buiten campagnetijd laten we ons zien. Ik wil graag weer meedoen in het bestuur van Mook en Middelaar omdat ik vreselijk veel ben gaan houden van deze mooie gemeente en haar inwoners. Beoordeel ons op de manier waarop we de sociaaldemocratie lokaal vorm geven.

Van de PvdA Mook en Middelaar kunt u verwachten dat wij ons inzetten voor open politiek en ons gedragen als een lokale, sociale partij. Een politiek die luistert en waarbij het draait om inhoud, om de inwoners, verenigingen en bedrijven. Wij hopen dat we in 2018 ook na de gemeenteraadsverkiezingen deze frisse wind met uw steun weer kunnen aanwakkeren.

Minder vergaderen en meer ‘de boer op’. We bezoeken bewonersinitiatieven, bedrijven en maatschappelijke instellingen. De PvdA laat zich daarbij niet leiden door de waan van de dag. We gaan op zoek naar de verhalen die nog niet in de media verteld zijn. Een initiatief heeft zijn eigen verhaal en kijk op de samenleving. De gemeente moet bij nieuwe initiatieven een positieve rol spelen en geen sta-in-de-weg zijn. Als je buiten de bekende kaders denkt kan er zoveel meer.

Beschouw dit verkiezingsprogramma niet alleen als een menukaart. Zoek niet alleen naar wat er voor jezelf inzit, maar kijk ook eens naar wat goed is voor anderen en hoe we onze mooie gemeente en haar inwoners samen vooruit brengen.

Bijna 10 procent van onze huishoudens heeft een inkomen tot 115 procent van het sociaal minimum. Bron: CBS

 

 

Zolang onze gemeente nog situaties van relatieve armoede kent; zolang in onze gemeente nog kinderen veel van wat gemeengoed is, ontzegd moet worden; zolang niet iedereen zich zelfs maar een korte vakantie van enkele dagen of een uitstapje kan permitteren; zolang ook mensen uit onze gemeente nog aangewezen zijn op voedselbanken; zolang de zorg voor sommigen onbereikbaar is; zolang de afstand tussen rijk en arm alleen maar groeit; zolang heeft de lokale sociaaldemocratie in Mook en Middelaar nog een verdomd duidelijke opdracht.

De burger blijkt minder zelfredzaam dan de overheid denkt. Dit leidt tot grote en schrijnende problemen. Terwijl de participatiesamenleving veel meer van haar inwoners vraagt, raken veel burgers verstrikt in het steeds onoverzichtelijkere woud van regels en regelingen. ‘Warme’ contacten tussen burgers en ambtenaren moeten niet als duur, lastig of vervelend ervaren worden. Ook in onze gemeente is een klein percentage laag geletterd. Deze mensen zijn extra kwetsbaar als het om zelfredzaamheid gaat. Vooral zij vinden moeilijk hun weg in de regelgeving.

Van onze jongeren tot 25 jaar was in 2016 10 procent werkloos en van de laag opgeleiden 9,7 procent. Bron: CBS

 

 

Iedereen heeft recht op een fatsoenlijk bestaan. Het hebben van werk is hiervoor belangrijk. We zien dat individuen teruggeworpen worden op zichzelf. We moeten mensen stimuleren zich te binden aan groepen die hun leven ondersteunen en weer kleur geven.

Het zijn deze waarden die ons inspireren als we voorstellen doen in en buiten de gemeenteraad en als we de voorstellen en plannen van andere partijen bespreken en beoordelen. Met deze waarden als leidraad willen wij in de komende raadsperiode verantwoordelijkheid nemen voor het bestuur. Onze kiezers en alle burgers van de gemeente Mook en Middelaar nodigen wij uit onze daden aan deze waarden te toetsen.

Met de  meeste inwoners van Mook en Middelaar gaat het goed, maar met een deel ook niet. Daar moeten we scherp op blijven. Onze folder over het armoedebeleid in deze gemeente heeft ‘gevallen’ aan het licht gebracht die tussen de wal en het schip vielen.

Onze inwoners willen serieus genomen worden, willen dat afspraken nagekomen worden en willen uitleg waarom we doen wat we doen. Zij willen procedurele rechtvaardigheid, dat is zoiets als: een goede bejegening, een dienstbare opstelling, luisteren, serieus worden genomen, een gedegen afweging waarbij alle betrokkenen zijn gehoord, afspraken nakomen en uitleg geven waarom we iets doen en besluiten worden genomen.

In ieder geval zal de lokale PvdA een luisterend oor hebben voor eenieder die bij ons aanklopt, gaan wij de kernen in om te horen wat er leeft en leggen wij keer op keer uit wat onze overwegingen zijn geweest om een bepaald besluit te ondersteunen of niet. Of om even te wachten tot onderzoeken zijn afgerond om onze mening te onderbouwen of juist aan te passen. Wij nemen onze inwoners serieus en wij luisteren naar hen. En soms wordt er een besluit genomen waar groep inwoners A blij mee is en groep inwoners B niet. Dat is niet te voorkomen.

De aandacht voor de inwoners gaat hand in hand met aandacht voor natuur, milieu en duurzaamheid. Zorgzaam omgaan met de natuur, minder afval, alternatieve vormen van energieopwekking, energiebesparing enzovoorts. Dit alles willen we bereiken door overtuiging en met kracht van argumenten. Gelukkig zitten ook de meeste andere partijen op deze lijn en vinden we op deze punten straks zeker meerderheden in de raad, ook dwars door coalities heen.

In onze woningen verbruiken we 13.000.000 kWh elektriciteit en in onze bedrijven en instellingen 11.000.000. Nog geen 3 procent hiervan wordt duurzaam opgewekt binnen de gemeente. Bron: klimaatmonitor

 

 

We moeten meer energie steken in vertellen waar we mee bezig zijn en goed blijven uitleggen hoe de besluitvorming gaat waarom we welke keuzes maken.

Het is niet voor niets dat ik regelmatig oproep: kom met uw vragen, opmerkingen en bedenkingen. Wees welkom in vergaderingen of nodig ons uit voor een werkbezoek of huisbezoek. Wij komen graag.

Dit toekomstprogramma is geschreven vanuit mogelijkheden, optimisme, idealisme, maar vooral realisme. Wij doen voorstellen voor projecten en maatregelen die wij haalbaar vinden. Maar we willen ook ruimte bieden voor toekomstige initiatieven en ontwikkelingen.

Bij het tot stand komen van dit programma waren de leden van de PvdA betrokken, maar ook suggesties en ideeën van andere inwoners van alle kernen en buurten in de gemeente zijn opgenomen.

Namens het bestuur en de raadsfractie van de lokale PvdA

Lee Tonnaer, fractievoorzitter.


 

Het bestuur voor en met de inwoners van Mook en Middelaar 

De gemeente is er voor u en niet andersom.  Daar moeten we ook de jeugd al vroeg duidelijk maken. De raads- en commissieleden van de PvdA zijn volksvertegenwoordigers. Zij lichten hun standpunten en besluiten regelmatig aan hun kiezers en belangstellenden toe via de plaatselijke pers en de huis-aan-huis verspreide nieuwsbrief, op bijeenkomsten en via sociale media.

Wij zijn niet bang om risico’s te nemen. We zijn niet bang om door ‘reaguurders’ op sociale media neergesabeld te worden. Ons accent ligt op wat er wel goed gaat. En dat is verrassend veel. Niet alleen van fouten kun je leren, maar vooral ook van successen.

Meer groen en schone lucht, duurzaamheid, daar zijn we allemaal voor. Maar in de praktijk moeten we afwegingen maken. Of iets waardevol is moet bekeken worden als een balans tussen kosten en baten; niet alleen materieel, maar ook immaterieel.

Burgers kunnen veel, maar uiteraard niet alles. Zonder steun of medewerking van de gemeente lukt het vaak niet. Wat kan die hulp zoal inhouden? Je kunt onder meer denken aan ambtelijke ondersteuning, regelluwe zones, vergoedingen, beschikbaar stellen van maatschappelijk vastgoed en het toegankelijk maken van data.

Door een uitnodigende houding benut je veel beter het organiserend vermogen van samenleving.

 1. Vriendelijke dienstverlening dicht bij de burger is effectieve dienstverlening.
 2. De burger moet zo vroeg mogelijk bij plannen worden betrokken. We luisteren naar inspraak en tegenspraak.
 3. We bewaken de integriteit door openheid van zaken te vragen en te geven. Belangenverstrengeling en eigenbelang stellen we aan de kaak.
 4. Gemeentelijke samenwerking is noodzakelijk. Ambtelijke samenwerking zoeken met naburige gemeenten op terreinen die zich daarvoor lenen.
 5. De regels die echt nodig zijn, moeten gehandhaafd worden. Regels zijn er om een respectvolle, fatsoenlijke en solidaire samenleving te handhaven. Onnodige regels die alleen maar een sta in de weg zijn, afschaffen.
 1. Via een representatief digitaal panel willen we onze inwoners over een aantal kwesties raadplegen.
 2. Actief burgerinitiatieven opsporen en deze door het ambtelijk apparaat loodsen. Actueel geldt dit voor de op te richten Adviesraad Natuur en Milieu.
 3. Welkomspakket voor nieuwe inwoners in combinatie met excursie/wandeling en een uitnodiging de raad te bezoeken.
 4. Een burgerschapsdag voor groep 8 en aparte themabijeenkomsten over de lokale democratie voor jongeren. Ook buiten verkiezingstijd het programma ‘de raad actief’.

Werk en Inkomen

‘Werk, werk, werk’ is niet voor niets één van de meest bekende slogans van de sociaal democratie. Werk is belangrijk. Door werk verwerf je inkomen, doe je mee in de samenleving, heb je een positie. Werk verschaft mensen bestaanszekerheid. Veel mensen ontlenen hun zelfrespect voor een groot deel aan hun baan. Werk biedt ook de mogelijkheid je persoonlijke kwaliteiten te ontplooien. Dit alles geldt niet minder voor mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking. Met name jongeren en laagopgeleiden zijn vaker werkloos.

Armoede in Nederland is geen honger, maar een berg ongeopende post. Veel mensen met geldproblemen zien we niet, maar het is wel van belang ze op te sporen.

De tegenstellingen zijn groot. Van onze huishoudens heeft 12 procent een gemiddeld negatief vermogen van €70.000 en 4,8 procent van € 2.982.000. Bron: CBS

 

 

Voor een groeiende groep inwoners is de samenleving te ingewikkeld geworden. Ze lopen een verhoogd risico in de schulden te raken. Eenvoud kan dit voorkomen. Regels zijn vaak ingewikkeld en onbegrijpelijk.

Het Werkbedrijf heeft als kernactiviteit het bemiddelen, ontwikkelen en begeleiden van werkzoekenden met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt naar werk. Het doet dit voor 7 gemeenten, ook de onze.

 1. De gemeente geeft het goede voorbeeld door stageplekken en werkervaringsplaatsen aan te bieden binnen de eigen organisatie en 6% te reserveren voor langdurig werklozen en arbeidsgehandicapten.
 1. Mensen met ’n afstand tot de arbeidsmarkt ervaring laten opdoen bij verenigingen, in groen-, schoonmaak – en onderhoudswerkzaamheden. Tegenprestatieregeling in dit verband toepassen.
 1. Wie minder dan 115% van het sociale minimum als inkomen heeft krijgt financiële steun van de gemeente.
 2. Het voor armoedebestrijding extern beschikbaar gestelde geld moet ook hieraan besteed worden.
 3. Meer aandacht voor eenoudergezinnen en kinderen die in armoede opgroeien.
 4. De resultaten van het Werkbedrijf moeten nauwlettend gevolgd worden. Dit geldt ook ten aanzien van werkloze 50+’ers.
 5. Inwoners met een uitkering moeten zich (kunnen) scholen om zo het uitzicht op werk te verbeteren.
 6. Dreigende schuldenproblemen actief opsporen en vroeg ingrijpen. Passende schuldhulpverlening aanbieden om mensen uit de misère te helpen.

Economie en Toerisme

Toerisme speelt een grote rol in de lokale economie. We willen graag het toerisme in onze gemeente bevorderen.  We steunen van harte ondernemers die zich met respect voor mens en omgeving hier willen vestigen.

 1. Een aantrekkelijke Maasboulevard waarin de Maaskade en de oude veerstoep worden opgenomen. Een Maasstrandje kan die aantrekkelijkheid vergroten.
 2. Leisure Port-subsidie stoppen; maken de verwachtingen niet waar.
 3. Nieuwbouw bij voormalig Hotel Plasmolen aanmoedigen en faciliteren.
 4. Ook na de komst van de fietsbrug moet de veerpont bij Middelaar in de vaart blijven.
 5. De ‘industriële’ loods uit het masterplan Plasmolen halen en een aparte bestemmingsplan route laten volgen.
 6. De vindbaarheid van de pont voor bezoekers vergroten.
 7. Revitalisering van bestaande bedrijventerreinen en bedrijfsgebouwen gaat vóór nieuwbouw of uitbreiding.
 8. Actief beleid voeren om leegstand van bedrijfsgebouwen en van kantoor- en winkelpanden te voorkomen.
 9. Continu aandacht voor de lokale geschiedenis. De combinatiefunctionaris kan hier een rol in spelen.
 10. Huis van de streek (in oprichting) krijgt onze volledige steun. Toerisme, horeca, lokale geschiedenis en kunst komen hier samen.
 11. Bloemrijke wegbermen geven ons dorp een betere uitstraling.
 12. Aansluiten op het wandelnet van de gemeente Gennep en Heumen.
 13. Burgemeester Sengersweg inrichten als toeristisch fietspad en als korte fietsverbinding van de Bisselt en Groesbeek naar Station Mook/Molenhoek.
 14. Meer bankjes voor toeristen en inwoners.
 15. Meer toeristen en recreanten buiten het hoogseizoen: kunst, cultuur, natuur, culinair. Wandel- en fietsarrangementen.
 16. Dijken langs de Maas aantrekkelijk maken voor wandelaars.
 17. Geen mega-festivals. Buitenmanifestaties van beperkte omvang.
Onze gemeente telt in totaal 660 bedrijven met in totaal 1.800 arbeidsplaatsen. In de horeca zijn 80 bedrijven werkzaam met in totaal ruim 400 arbeidsplaatsen (fulltime, parttime, uitzendkrachten, seizoenwerknemers). Bron: CBS, Lisa

 

 

 

Gemeenschap en zorg 

 Gemeenten zijn verantwoordelijk voor veel zorgtaken. Goede ervaringen zijn opgedaan met de zogenoemde keukentafelgesprekken. Doel is om hulp op maat te organiseren. Daarom moet de nadruk liggen op goed luisteren.

Van cliënten zelf, van hun familie en omgeving mag ook een zekere inbreng verwacht worden. Maar dit alles binnen hun mogelijkheden en binnen redelijke grenzen. Het is niet de bedoeling dat overbelaste mantelzorgers nieuwe zorgvragers worden.

 1. Speciale aandacht voor mensen met een beperking en ouderen als het gaat om zaken als zelfstandig wonen, woningbouw, openbaar vervoer, vrijwilligerswerk, winkelvoorzieningen, zorg, veiligheid, sport en beweging en woningaanpassingen met domotica.
 2. Bij de jeugdzorg moet nog beter samengewerkt worden tussen scholen, (jeugd)verenigingen, gemeente en hulpverleners. Dit vooral wat betreft vroeg-signalering. Preventie is beter voor het kind en brengt minder kosten met zich mee.
 3. De toegang tot de zorg moet laagdrempelig zijn. We organiseren de zorg dicht bij huis.
 4. Mook en Middelaar kent sterke sociale netwerken met veel mantelzorgers. Deze mantelzorgers verdienen veel waardering en moeten ondersteuning krijgen om ook hun eigen leven te kunnen blijven leiden. Een inwonersinitiatief in de planfase rond een ‘logeerhuis voor de mantelzorger’ steunen we van harte.
 5. Vrijwilligers en verenigingen zijn heel belangrijk. Zij verdienen dan ook alle steun. De vrijwilligerscentrale moet meer bekendheid krijgen om een cruciale rol bij het uitvoeren van het vrijwilligersbeleid te kunnen vervullen.
 6. De gemeente neemt de verantwoordelijkheid voor het ondersteunen van mensen met een beperking. Denk aan dagbesteding en aan begeleiding van mensen met een psychiatrische aandoening.
 7. Per probleemgezin is er een integrale, gerichte aanpak. We voorkomen dat een veelheid van hulpverleners de deur plat loopt.
 8. Een gezonde leefstijl stimuleren op alle mogelijke manieren., zoals alcohol- en drugspreventie en het tegengaan van obesitas.
 9. De komst van ‘steungezinnen’ bevorderen. Kinderen structuur bieden bij een gezin in de buurt als die structuur in het eigen gezin ontbreekt. (Buurtgezinnen.nl).
 10. Hart voor Mook, jong en oud verbinden
 11. Geen obstakels in openbare ruimten.
22 procent van de volwassenen zegt mantelzorger te zijn, gemiddeld 10 uur per week. Met name 55+’ers. Vrouwen vaker dan mannen.

36 procent vervult een rol als vrijwilliger, met name in school, verzorging/verpleging en verenigingen.

Bron: Gezondheidsmonitor 2016

 

 

 

 

 

 

Versterking eigenheid dorpen 

Onze gemeente bestaat uit drie kerkdorpen en buurtschappen met ieder hun eigen karakter. Gemeentelijk beleid dient rekening te houden met die eigenheid. Dorpsraden staan dicht bij de burgers en weten hierdoor wat er leeft. Ze spelen hier goed op in en initiëren activiteiten, zoals het LOP, die de burgers met elkaar verbinden. Deze dorpsraden vormen een belangrijke bron van informatie voor de gemeenteraad en gemeentebestuur. De dorpsraden moeten hun activiteiten kunnen blijven ontplooien. We zien de dorpsraden als meedenkende, adviserende en lokaal georiënteerde raden die vooral bezig zijn met leefbaarheid en zorgzaamheid.

In de kernen lopen mooie initiatieven. Denk onder andere aan het LOP in Molenhoek, de Huiskamer in Middelaar en Cultuurcafé in Mook.

 1. Maximale benutting van gemeenschapshuizen door inwoners, verenigingen en gemeentelijke bijeenkomsten is noodzakelijk om deze voorzieningen te laten voortbestaan.
 2. Met Dorpsraden kijken naar specifieke wensen en naar haalbaarheid.
 3. Straten en buurten moeten kindvriendelijk zijn. Dit is een belangrijke overweging bij het herinrichten van de openbare ruimte.
 4. De formule ‘Molenhoek pakt aan’ en ‘ideeënfabriek’ is navolgingswaardig. Het DOP in Middelaar krijgt onze steun.
 5. Samenwerking tussen de kernen bevorderen: kruisbestuiving.
 6. De eigenheid van de dorpen wordt bepaald door markante gebouwen en beplanting. Hiermee moet respectvol worden omgegaan.

Wonen 

Het is door de natuurlijke omgeving prettig wonen in onze gemeente. De groep senioren groeit. Jongeren gaan elders studeren en werken. Voor hen die willen blijven, moeten meer geschikte woningen komen. Dit kan door ouderen de mogelijkheid te bieden een aan hun leeftijd aangepaste woning te betrekken, waardoor meer woningen voor jongeren beschikbaar komen. Dit kan ook door voor jongeren geschikte woningen te bouwen. Jongeren die hier willen blijven of zich hier vestigen garanderen een vitale samenleving voor straks. Jongeren moeten duidelijk aangeven dat ze hier willen blijven wonen door zich daadwerkelijk in te schrijven als woningzoekenden. Pas dan zijn ontwikkelaars te interesseren.

 1. Het groene karakter van onze gemeente behouden. Daarom niet bouwen in het groen.
 2. Er moet naar behoefte gebouwd moet worden voor alle leeftijdsgroepen en inkomensgroepen. Speciale aandacht voor starters en eenpersoonshuishoudens.
 3. Structuurvisies beginnen met brainstormbijeenkomsten met burgers en dan pas volgen er ambtelijke stukken.
 4. Leegstand op geschikte locaties gebruiken voor een zorgcoördinatiepunt of andere maatschappelijke functies en wellicht zelfs voor tijdelijke bewoning.
 5. Woningen moeten zo lang mogelijk door ouderen bewoond kunnen worden. De woningen moeten daarvoor aangepast worden dan wel ‘levensloopbestendig’ worden gemaakt. Dit kan onder andere door een beroep te doen op een blijverslening (svn.nl).
 6. Voortvarendheid bij de uitvoering van de deelprojecten ‘Hart van Mook’ vasthouden.
 1. Duurzaam Thuis (Provinciesite subsidie / leningen voor woningaanpassing.
 2. Bekendheid geven aan Stimuleringsfonds Volkshuisvesting en provinciale mogelijkheden Duurzaam Thuis voor subsidies en leningen voor woningaanpassing.
 3. Ruimhartig experimenten met betaalbare Tiny-woningen toestaan en/of het plaatsen van tijdelijke woningen voor maximaal 10 jaar toestaan.
 4. Meer-generatiewoningen en woningsplitsing gemakkelijker realiseerbaar maken.
De gemeente telt 3.560 woningen, ruim 200 meer dan in 2009. Hiervan is 25 procent huur. Gemiddelde Woz-waarde: €252.000. Gemiddelde vraagprijs bij verkoop: €378.000. Bron: CBS

 

 

 

Onderwijs en educatie 

In onze gemeente hebben een aantal inwoners moeite met lezen, schrijven en/of rekenen. Vaak vinden zij het ook lastig om met een computer om te gaan. De gemeente moet dus voor iedereen begrijpelijk communiceren. Denk aan bewonersbrieven, digitale formulieren en gemeentelijke websites. Deze horen goed toegankelijk te zijn, ook voor laaggeletterde en niet-digivaardige inwoners.

In bijna elke plattelandsgemeente speelt het: het aantal leerlingen loopt terug en dan komt de vraag of de school open kan blijven? Op basis van de leerlingenaantallen kunnen onze scholen nog lange tijd open blijven en is er van sluiting geen sprake. Met het verdwijnen van de school zou het dorp verder leeglopen en vergrijzen.

 1. Kennis over en begrip voor natuur en milieu binnen en buiten de scholen stimuleren.
 2. Alcohol-, seks- en drugsvoorlichting op scholen handhaven of uitbreiden.
 1. Invoering van een ‘Strippenkaart’ waarmee inwoners die willen uitzoeken wat bij hen passend is, kennis kunnen maken met verschillende (sport)clubs en verenigingen.
 1. Computereducatie voor ouderen in ons dorp.
 1. Schoolgebouwen ook gebruiken voor andersoortige activiteiten buiten de schooltijden.
 1. We bevorderen verdere samenwerking tussen sportverenigingen en scholen.

Sport en recreatie 

Sportverenigingen vervullen een belangrijke maatschappelijke functie. Teamsport draagt bij aan de ontwikkeling van teamgeest en fair play. Sport en bewegen leveren een belangrijke bijdrage aan een gezond en sociaal leven en bevorderen de samenhang in de samenleving.

 1. Sporten is er voor iedereen. Via het minimabeleid kan de gemeente gezinnen ondersteunen in hun bijdrage aan een sportvereniging.
 2. De sociale functie van sportverenigingen versterken door verbindingen te leggen met scholen, buitenschoolse opvang, welzijn, jeugdzorg, gemeenschapshuizen.
 3. De gemeente is aangesloten bij het Jeugdsportfonds. Dit om sport en bewegen onder inactieve kinderen met gezondheidsrisico’s en met sociale achterstand financieel te stimuleren.
 4. Wij gaan uit van multifunctioneel gebruik van sportparken en accommodaties. We willen dat deze ook overdag beschikbaar zijn voor het onderwijs en voor activiteiten in het kader van begeleiding en zullen dit ook faciliteren.
 5. De initiatieven voor ouderensport worden ondersteund.
 6. Initiatieven voor jeugdwerk en kindervakantiewerk worden van harte ondersteund en gefaciliteerd
 7. Een skatebaan is nog niet gerealiseerd. Geen geschikte plek gevonden. Wij maken werk van een mobile skatebaan die ieder kwartaal op een andere locatie staat
 8. De Maaskade of sportpark De Maasvallei zijn prima locaties om buiten-fitnesstoestellen voor alle leeftijden te plaatsen. Dit zal de ontmoetingsfunctie van de kade en de levendigheid zeker bevorderen. Maar bovenal prikkelt het tot meer en verantwoord bewegen.
 1. Beweegtuin en/of een uitdagende beweegroute voor jong en oud in elke kern en/of een beweegroute.
 2. Elke kern moet over een goede (binnen)faciliteit voor sport kunnen beschikken voor school en verenigingen.
Van de volwassenen voldoet 29 procent aan de fitnorm en 70 procent aan de beweegnorm. 54 procent heeft een gezond gewicht, 11 procent heeft obesitas. Bron: Gezondheidsmonitor 2016

 

 

 

Financiën en belastingen 

 De begroting moet sluitend zijn met een goede reservepositie. Als we het voorzieningenniveau en de leefbaarheid sterk willen verbeteren kan dat alleen maar door budgetten vrij te maken of te verwerven. Ook nu het economisch beter gaat staan de budgetten van de gemeenten blijvend onder druk door bezuinigingen van de landelijke overheid.

 1. Het tarief groenafval moet laag blijven.
 2. Bij bezuinigingen ontzien we de bestaande voorzieningen voor welzijn van jeugd en bedrijvigheid in de kernen.
 3. De gemeentelijke financiële tegemoetkomingen voor gezinnen/bewoners moeten meer bekend gemaakt worden.
 4. Het inhuren van externen tot het strikt noodzakelijke beperken.
 5. Gemeentelijke taken alleen uitbesteden als marktpartijen het werk beter en goedkoper kunnen uitvoeren.
De gemiddelde inwoner produceerde in 2015 zo’n 442 kilo afval. Hiervan was 30 procent restafval, 16 procent gft, 16 procent papier, 5 procent glas en 4 procent kunststofverpakkingen. Bron: CBS

 

 

 

Kunst, Cultuur en Monumenten 

 In de gemeente Mook en Middelaar spelen kunst en cultuur een belangrijke rol. Ze zijn in hoge mate bepalend voor het leefcomfort van de inwoners en bovendien trekken ze toerisme aan. Monumenten zijn van belang voor de eigenheid van de dorpen en de karakteristieke uitstraling van onze gemeente. Beelden en monumenten verfraaien de openbare ruimte en weerspiegelen de historie van onze gemeente.

 1. Kinderen in het basisonderwijs moeten kennismaken met (lokale) kunst en cultuur.
 2. We steunen muziekverenigingen, koren en kunstenaarsateliers.
 3. De beeldententoonstelling aan de Maas is een aanwinst en dient behouden te blijven.
 4. Straatnaambordjes van straten genoemd naar historische figuren worden toegelicht
 5. Een gemeentelijk monumentenlijst moet er binnen twee jaar komen en de monumenten worden voorzien van een aanduiding.
 6. We stellen een jaarlijkse kunst- en cultuurprijs in om uit te reiken aan personen en/of instellingen die zich verdienstelijk maken voor kunst en cultuur in onze gemeente.
 7. Meer kunst en zichtbare cultuurhistorie in de openbare ruimte. Oprichting ‘kunstpotje’.
De gemeente Mook en Middelaar kent 18 Rijksmonumenten.

 

 

Duurzaamheid, groen en milieu 

De grote veranderingen op het gebied van milieu, klimaat en economie vragen om anders denken en handelen. Mook moet veel sneller duurzamer worden. Het gevoel van urgentie is niet voldoende aanwezig. Lokaal milieubeleid is noodzakelijk om een 100% circulaire economie te realiseren, zodat we onze leefwereld schoon en gezond houden.

De verduurzaming gaat nu te traag en is te weinig een zaak van mensen met bescheiden inkomens. De gemeente richt zich op duurzame projecten en projecten die het groen in de wijken versterken, de luchtkwaliteit verbeteren en lawaai tegengaan.

In onze gemeente wordt nu circa 3% van de gebruikte elektriciteit duurzaam opgewekt. Dit percentage moet drastisch omhoog. Aanpassing van de bouwverordening is al een goede stap om op termijn energieneutraal te worden. Iedereen zet zich hiervoor in en de gemeente zelf neemt het voortouw.  Zo stimuleert zij bewoners, bedrijven en instellingen en verenigingen tot energiebesparing en het opwekken van hernieuwbare energie. De gemeente zal de oprichting van energiecoöperaties door burgers en bedrijven stimuleren. Energie opwekken is een profijtelijke onderneming. De gemeentelijke subsidiekraan alleen openen om onrendabele aanloop te bekostigen. Dit kan door een lening met terugbetalingsregeling gebaseerd op minder energie-uitgaven. Dus steun degenen die het niet (meteen) kunnen betalen.

In onze woningen verbruiken we 6.500.000 m3 gas; onze bedrijven en instellingen zijn nog goed voor 2.400.000 m3. Bron: CBS

De zorg om het milieu, duurzaamheid en bescherming van kwetsbare natuur ligt ons zeer na aan het hart. Maar het mag niet uitgroeien tot een nietsontziende hartstocht. De menselijke maat blijft leidend.

 1. Bij nieuwbouw en renovatie moet voldaan worden aan de strengste energiebesparingsnormen.
 2. De woningcorporatie, particulieren en bedrijven worden gestimuleerd hun woningen en gebouwen zoveel mogelijk te verduurzamen.
 3. Het openbaar groen moet hier en daar verbeterd worden. Overlast door openbaar groen moet serieus benaderd worden.
 4. Meer bekendheid geven aan provinciale regeling over energiebespaarlening en stimuleringslening.
 5. We beheren de openbare ruimte op natuurlijke en ecologisch verantwoorde wijze door variatie in beplanting van perkjes en groenstroken, een gematigd kapbeleid, een actief aanplantbeleid en ecologisch bermbeheer. Bescherming van de biodiversiteit staat voorop.
 6. De bakenbomen langs de Maas behouden en zo nodig aanvullen.
 7. We gaan naar een schone leefomgeving zonder zwerfvuil. Adoptie van straten door burgers en (buurt)verenigingen Dat project dat pas is gestart om kinderen te betrekken bij het opruimen van zwerfvuil, is goed initiatief, uitbreiden
 8. De manier waarop plastic momenteel wordt ingezameld moet goed bekeken worden alvorens tot een nieuwe aanbesteding te komen. Is het gebruikte systeem wel het meest effectieve!
 9. We stimuleren het gebruik van openbaar vervoer en de fiets.
 10. Het stationsterrein moet de status ‘natuurgebied’ krijgen.
 1. De gemeente geeft het voorbeeld in het duurzamer maken van deze wereld door de eigen organisatie helemaal energie-neutraal te maken d.m.v. alternatieve energiebronnen en energiebesparende alternatieven. Bij vervanging van het wagenpark aanschaffen van hybride resp. 100%-elektrische voertuigen. Zonnepanelen op gemeentelijke gebouwen, aardwarmte benutten.
 1. Daar waar dat kan komen bij vervanging zelf-dimmende lichten.
 2. Op de milieustraat komt een container voor nog bruikbare spullen.
 3. Legesverlaging bij duurzaam bouwen.
 4. NOM-woningen (Nul-op-de Meter) dienen standaard te worden.
 5. Herstel van de maasheggen.

Openbare Orde en Veiligheid 

Veiligheid is een voorwaarde voor prettig wonen en leven. Het aantal woninginbraken is nog te hoog. De ervaren overlast door jongeren is minder geworden. Maar sommige wijken hebben er nog mee te maken. Om het vertrouwen van de burgers in het gemeentebestuur te versterken is een behoorlijke handhaving nodig. Regels zonder gepaste handhaving werken averechts.

 1. Wijkbewoners, politie en woningcorporatie en jongerenwerker trekken samen op tegen vandalisme en (jeugd)overlast. Schade wordt zo mogelijk verhaald op daders. Bij minderjarigen spreken we de ouders daarop altijd op aan.
 2. De PvdA gelooft in het verder verbeteren van de veiligheid door preventie, maar waar dat noodzakelijk is, moet worden ingegrepen. Het realiseren van een veilige leefomgeving is niet alleen een zaak voor professionals maar ook van de bewoners zelf.
 3. Meer capaciteit voor handhaving.
 1. De jongerenwerker behouden en uitbreiden. Hij doet goed en belangrijk werk, ook en vooral in preventieve zin.
 2. Om woninginbraken te voorkomen is een gezamenlijke inspanning van politie, justitie, gemeente en bewoners nodig. Bewoners moeten bijvoorbeeld beter worden voorgelicht over inbraakpreventie. Maar bovenal moet de politie meer prioriteit geven aan het tegengaan van woninginbraken. Het instellen van buurtapp’s stimuleren.
 3. De PvdA wil een betere handhaving van de openbare orde en bestrijding van illegale praktijken op de recreatieterreinen.
 4. De omgeving vervuilen is niet acceptabel. Hier dient streng tegen te worden opgetreden door politie en/of de gemeentelijk opsporingsambtenaar.
 5. Vuurwerk met oudjaar hoort er bij, maar moet binnen de perken blijven. Op plekken waar jaar op jaar schade ontstaat vuurwerkvrije zones instellen.

Mobiliteit 

Een levendige, aantrekkelijke gemeente kan niet zonder een goede bereikbaarheid. Het gaat daarbij om verkeersbewegingen binnen de eigen buurt en kern, maar ook om verkeer van en naar Mook en Middelaar. Een goede bereikbaarheid is goed voor de lokale economie. Het brengt toeristen en biedt aan de inwoners de mogelijkheid snel en veilig te reizen. Door het station Mook-Molenhoek is er een goede treinverbinding naar het noorden en het zuiden. Belangrijk blijven echter de fietsverbindingen en de wandelroutes.

 1. Het stukje rijksweg tussen einde bebouwde kom Mook en begin bebouwde kom Molenhoek is 400 meter lang. Ook dat deel van de Rijksweg moet 50 km. worden. Dit bevordert de doorstroming, vermindert de overlast voor aanwonenden en is beter voor het milieu.
 2. In de kernen waar nodig actie ondernemen om de verkeersveiligheid te bevorderen. Het wegbeeld van diverse wegen behoeft een aanpassing. Onderzoek hiernaar heeft prioriteit. Voorbeelden: Witteweg, Cuijksesteeg, Ringbaan, Heumensebaan, trotoirs langs Rijksweg.
 3. Over het spoor in Molenhoek wordt een nieuwe eenbaansbrug gerealiseerd en een aparte voorziening voor voetgangers en fietsers. De verkeersveiligheid moet leidend zijn bij de aansluitingen op wegen en fietspaden.
 4. Het gebruik van de fiets stimuleren.
 5. De Heumensebaan, vanaf het bruggetje richting Groesbeek, krijgt een vrijliggend fietspad.
 6. In het nieuwe verkeerscirculatieplan veel aandacht voor schoolomgeving en winkelcentra: dit is het domein van de voetganger.
 7. Wij willen een betere verwijzing naar parkeergelegenheden voor bezoekers die met de auto onze dorpen willen bezoeken. Wild parkeren moet bestreden worden.
 8. In Middelaar moet een vervoerservice komen op bestelling. De mogelijkheden hiervoor kunnen zijn: ‘Wensauto’ ondersteunt door de provincie of het project ‘Breng Flex’.
 1. Aansluiten van kern Mook op buurtbus naar Groesbeek via station Molenhoek
In onze gemeente hebben we ruim 4.500 personenauto’s. Dat is 1 op elke 1,7 inwoner; 1,3 per huishouden. Daarnaast 324 motorfietsen en 416 bedrijfsauto’s. Bron: CBS

 

 

 

Voor meer informatie kijk op kieslee.nl